Na kontaktoni përmes Telefonit.

telephone
Na dërgoni komentet dhe sygjerimet tuaja online, duke plotësuar dhe dorëzuar formularin e më poshtëm,
përmes adresës së e-mailit: info@sushicokosova.com
 
Emri Mbiemri
Phone
E-mail
Subjekt
Mesazh